ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
Spinder Design B.V.
Inschrijfnummer K.v.K. te Leeuwarden 01059967

Artikel 1 Algemeen/Toepasselijkheid

Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van Spinder Design B.V. gevestigd te Drachten, hierna te noemen Spinder. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01059967. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als wederpartij.

ledere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door een wederpartij in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst met ons wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van wederpartij, hebben onze voorwaarden voorrang, behoudens in geval en voor zover voorwaarden van wederpartij door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

Bij een voortgezette relatie tussen Spinder en wederpartij behoeven deze voorwaarden niet steeds opnieuw van toepassing te worden verklaard.

Van toepassing verklaring van deze voorwaarden impliceert uitdrukkelijke afwijzing van de voorwaarden, onder welke naam ook, van wederpartij.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Spinder zijn vrijblijvend, ook indien zij een geldigheidstermijn bevatten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomsten

Een overeenkomst op basis van een door Spinder uitgebrachte offerte komt eerst tot stand nadat Spinder de aanvaarding daarvan door wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat Spinder een begin met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.

Aanbiedingen of toezeggingen door vertegenwoordigers van Spinder gedaan zijn bindend indien en voor zover deze door Spinder zijn bevestigd.

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen op een door wederpartij verstrekte opdracht zijn slechts geldend, indien ze schriftelijk en door beide partijen ondertekend zijn overeengekomen.

Artikel 4 Levering/Verrichte Werkzaamheden

 1. Levering van producten geschiedt af magazijn Spinder; vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van wederpartij.
 2. Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden en termijn waarbinnen

werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomstaan hem ter beschikking worden gesteld. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken op hetovereengekomen tijdstip aan wederpartij te leveren, zullen de zaken voor rekening enrisico van wederpartij worden opgeslagen. In geval levering op het overeengekomentijdstip niet mogelijk is, zal wederpartij alle aanvullende kosten, waaronder in ieder gevaleventuele wachttijd – tegen gebruikelijk tarief – en/of opslagkosten, verschuldigd zijn.
 2. Indien overeengekomen, geschiedt levering éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres en op een overeengekomen tijdstip. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
 3. Levering van door Spinder verrichte werkzaamheden geschiedt door rapportage door Spinder aan wederpartij dat de te verrichten werkzaamheden zijn voltooid respectievelijk dat het resultaat van de werkzaamheden ter acceptatie gereed ligt.

Artikel 5 Monsters en Voorbeelden

Door Spinder in catalogi, brochures e.d. opgenomen of door haar getoonde monsters of modellen dienen slechts ter aanduiding; de hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen hiervan afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat conform het getoonde voorbeeld zou worden geleverd.

Artikel 6 Levertijd

 1. Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient wederpartij Spinder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen: [1] de dag van totstandkoming van de overeenkomst, [2] de dag dat Spinder over alle voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke formaliteiten, bescheiden, vergunningen etc. beschikt of [3] de dag dat de overeengekomen betalingszekerheid is ontvangen.
 3. Indien wederpartij op enigerlei wijze nalatig is in de uitvoering van de overeenkomst, waardoor de werkzaamheden van Spinder vertraging [kunnen] ondervinden, wordt de overeengekomen levertijd geacht te zijn opgeschort met een zelfde termijn als waarmee de werkzaamheden van Spinder vertraagd zijn.
 4. Het is Spinder toegestaan zaken of werkzaamheden in gedeelten te leveren. Ieder gedeeltelijke levering wordt daarbij als een separate overeenkomst beschouwd, welke door Spinder separaat kan worden gefactureerd.

Artikel 7 Transport

Indien niet anders overeengekomen, geschiedt verzending van bestelde zaken op de overeengekomen wijze, zulks voor rekening en risico van de wederpartij. Spinder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook (ook geen vervolgschade), die verband houdt met het transport.

Artikel 8 Reclames

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tecontroleren of de juiste zaken geleverd zijn en of de geleverde zaken qua kwaliteit en/ofkwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Indien zichtbare gebrekenworden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 72 uur schriftelijk ter kennis van Spinder te worden gebracht. Bij overige reclames is die termijn 8 dagen.
 2. Reclames schorten de betalingsverplichting van wederpartij en diens verplichting tot afname van gedane bestellingen niet op.
 3. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Spinder worden geretourneerd.
 4. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de overeenkomst – blijvend of tijdelijk – verhinderen en die niet aan Spinder zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen niet-voorzienbare omstandigheden waardoor toeleveranciers, of andere derden, waarvan Spinder afhankelijk is, niet kunnen presteren.
 2. Spinder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die [verdere] nakoming verhindert, intreedt nadat Spinder haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Spinder opgeschort. Indien de termijn waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Spinder niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 4. Indien Spinder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid/Garantie

 1. Spinder kwijt zich van haar taak zoals van de bedrijven in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan haar grove schuld/nalatigheid en/of opzet zou zijn te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Spinder bij de uitoefening van haar werkzaamheden gebruikt.
 2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die – aanwijsbaar – reeds op het moment van levering aanwezig zijn geweest, verplicht Spinder zich die zaken kosteloos te vervangen. Spinder staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Spinder – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening hieraan geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 4. De termijn waarbinnen Spinder tot vergoeding van schade kan worden aangesproken is beperkt tot 6 maanden.
 5. De wederpartij verliest zijn rechten jegens Spinder, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Spinder tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade indien en voor zover:
 6. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door wederpartij;
 7. voormelde schade is ontstaan doordat wederpartij niet conform de door Spinder verstrekte instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
 8. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens wederpartij aan Spinder zijn verschaft en/of voorgeschreven.
 9. De wederpartij vrijwaart Spinder tevens voor alle eventuele claims terzake van ICTleveringen tegen 0-tarief.

Artikel 11 Prijzen

 1. Door Spinder gehanteerde prijzen voor door haar te leveren zaken gelden bij levering af magazijn Spinder en zijn exclusief BTW. Door Spinder gehanteerde prijzen zijn in euro’s.
 2. Indien Spinder met wederpartij een prijs is overeengekomen, is Spinder niettemin gerechtigd tot eenzijdige verhoging van de prijs in dier voege dat Spinder verhogingen van lonen, materiaalkosten en kosten van derden mag doorberekenen. Indien de prijsverhoging evenwel meer dan 7,5% bedraagt, heeft wederpartij gedurende 10 dagen na kennisgeving van deze prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, compensatie en zonder enige vorm van opschorting.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is wederpartij, zonder enige nadere formaliteit, in verzuim. Wederpartij is vanaf het moment van verzuim tot aan het moment van voldoening over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.
 3. In afwijking van het in lid 1 bepaalde worden door Spinder aan wederpartij door te berekenen kosten, die ingevolge de overeenkomst en/of deze voorwaarden voor rekening van wederpartij komen, direct na facturering aan Spinder voldaan.
 4. Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van primair de verschuldigde rente en kosten en secundair van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

Artikel 13 Incasso

 1. Is wederpartij in gebreke of verzuim met de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitenrechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij verschuldigd een bedrag ter hoogte van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 500. Indien Spinder aantoont noodzakelijkerwijs hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. Indien gedeeltelijke of algehele vergoeding in rechte wordt verkregen, is wederpartij jegens Spinder de daartoe door Spinder in alle instanties gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 14 Eigendom Ontwerpen

 1. Spinder behoudt zich uitdrukkelijk de eigendom voor van alle rechten van industriële en intellectuele eigendom terzake van het geleverde, doch ook terzake van inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, softwaremodellen en dergelijke.
 2. Wederpartij is slechts na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van Spinder gerechtigd tot gehele en/of gedeeltelijke wijziging van het geleverde dan wel deze te voorzien van een ander merk.
 3. Door Spinder uitgebrachte rapporten en overige documentatie mogen door wederpartij slechts woordelijk en in hun geheel gepubliceerd worden. Voor publicatie in enige andere vorm is voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van Spinder vereist.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Spinder geleverde of te leveren zaken of het resultaat van verrichte of te verrichten werkzaamheden blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen Spinder uit dien hoofde van wederpartij te vorderen heeft.
 2. Alvorens de eigendom van de geleverde zaken en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden volledig op wederpartij is overgegaan, is wederpartij niet gerechtigd deze aan derden, al dan niet tot zekerheid, over te dragen. Afnemer is niettemin gerechtigd om de geleverde zaken door te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 16 Faillissement, Beschikkingsbevoegdheid e.d.

De tussen Spinder en wederpartij gesloten overeenkomst wordt ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance aanvraagt, of door ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 17 Toepasselijk Recht/ Bevoegde Rechter

 1. Op de verhouding tussen Spinder en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden. Spinder is evenwel bevoegd – zulks naar eigen keuze – de wederpartij te dagvaarden voor de overigens volgens wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18 Strijdigheid met Wettelijke Bepalingen

Indien een [gedeelte van een] van deze voorwaarden niet van toepassing is, of in strijd met openbare orde en/of wet is, laat zulks de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 19 Wijziging van de Voorwaarden

Spinder is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Spinder zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden.

Translate »